top of page

"Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання майбутніх фахівців

в Золотівському професійному ліцеї "

          У сучасному світі проблема якості освіти - одна з найактуальніших. Великим чинником її забезпечення є особистість педагога. До нього завжди висувалися високі вимоги щодо професійної компетентності й фахової майстерності, а особливо сьогодні - в час значних змін у системі освіти. Ці зміни вимагають від викладачів і майстрів виробничого навчання переорієнтації на сучасні інтерактивні технології, атмосферу співпраці та формування партнерських відносин між педагогами й учнями. Інноваційна модель розвитку суспільства потребує висококваліфікованої робочої сили, професійно мобільних, конкурентоспроможних працівників. Звідси випливає головне завдання для системи П(ПТ)О: забезпечення економіки держави кваліфікованими, грамотними кадрами, які дали б змогу долучитися до сучасних інтегрованих процесів, характерних для глобалізованого світового співтовариства.

      Найбільш актуальним та проблематичним у сфері професійної (професійно - технічної) освіти є питання якості профпідготовки та компетентність молодих кваліфікованих робітників. Швидкий розвиток та зміна технологій у промисловості потребують гнучкості та універсальності від нових кадрів.

        Щоб забезпечити такими якостями випускників  професійно - технічного закладу необхідно розуміти, що сьогодні неможливо навчати за традиційною методикою. На сучасному етапі організація навчально - виховного процесу потребує педагога - професіонала, педагога - новатора, який уміло викладає, організовує навчання і життєдіяльність учнів, створюючи умови для їхнього розвитку, власним прикладом позитивно впливає на формування їх духовності.

        Пріоритетні напрямки діяльності педагогів сьогодні акцентовані на зміни методологічної та методичної основ викладання.

Освіті, яка покликана бути важелем трансформації суспільства, поряд з відтворювальною притаманна ще й перетворювальна функція. Життя вимагає від особистості не лише конкретні знання, уміння і навички, а й здатність до творчості, до продуктивної співпраці з другими людьми, самостійного прийняття відповідальних рішень. Одним словом, зростає попит на якості, властивості високорозвиненої особистості. Суттєве місце посідає серед них і здатність до самостійного оволодіння новими знаннями і вміннями. освіченим тепер можна вважати тільки того, хто навчився вчитися.

      У зв'язку з цим набуває актуальності теоретичне обґрунтування, впровадження в процес професійного навчання майбутніх робітників інноваційних форм і методів навчання і насамперед тих, що передбачають формування в учнів здатностей до діяльнісного оволодіння навчальним матеріалом, основ професійної майстерності.

     Інновації - об'єкти впровадження чи процес, що веде до появи чогось нового - новації. В принципі, будь-яке соціально-економічне нововведення, доки воно не отримало масового, тобто серійного поширення в галузі праці, виробництва і управління, можна вважати інновацією.

        Інновації - це ідеї та пропозиції (в багатьох випадках засновані на результатах відповідних спеціальних наукових досліджень і інженерних розробок), що можуть стати основою створення нових видів продукції чи значно поліпшити споживчі характеристики (технічні, економічні тощо) існуючих товарів, створення нових процесів, послуг, чи будь-чого, що може покращити «якість життя» людства.

Інновації у педагогічній діяльності розглядаються як нововведення в педагогічній системі, які покращують результати навчально-виховного процесу, формують новий стиль навчання.

Зміст освіти на компетентнісній основі.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ РОБОТИ КОЛЕКТИВУ ЗОЛОТІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ над єдиною методичною проблемою "Реалізація особистісно - орієнтованого навчання і виховання через формування ключових компетенцій учнів" шляхом упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій

 

         Головна умова діяльності ПТНЗ - підготовка конкурентоспроможних на ринку праці висококваліфікованих робітничих кадрів. Досягається такий результат шляхом професійної компетентності педагогічних працівників.

Професійна компетентність педагога - це достатній рівень кваліфікації та професіоналізму, здатність:          

- вибирати найоптимальніші рішення;

- аргументовано заперечувати некоректні рішення;

- володіти критичним мисленням;

- постійно оновлювати знання.

         Головна мета навчального закладу:          "Формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готової до конкретного вибору свого місця в житті, здатної приймати рішення в нестандартній ситуації, відстоювати свою думку та бути готовою до самореалізації та продуктивної творчої діяльності, а також готової до свого професійного становлення та зросту".

А оскільки успіх справи відновлення навчального закладу вирішують насамперед педагогічні кадри, то першочергового значення набувають проблеми перебудови системи підвищення кваліфікації цих кадрів, серед ланок якої важливе місце посідає методична робота в навчальному закладі.

         Методична робота в Золотівському професійному ліцеї покликана:

- розвивати та оновлювати зміст навчання;

- задовольняти інтереси педагогічного колективу у постійному підвищенні фахового рівня;

- удосконалювати навчально - виховний процес;

- впроваджувати інноваційні педагогічні та виробничі технології у навчальний процес.

         В сучасних умовах реформування освіти виникає проблема, пов’язана з вирішенням питання: яким чином  організувати  навчальний процес, щоб з оптимальними  затратами часу та коштів  готувати  кваліфікованих робітників, здатних швидко адаптуватися на виробництві, вміти діяти самостійно, приймати нестандартні рішення.

Традиційні стилі і методи викладання вже застаріли і не дають змоги молоді розвивати свої здібності

Провідним принципом у діяльності педколективів  при вирішенні цієї проблеми є пошук ефективних форм  і методів навчання і виховання учнів.

         Необхідно зауважити, що на  сьогодні ринок  праці потребує  робочих широкого профілю, які володіють декількома суміжними професіями на достатньо високому кваліфікаційному рівні. Саме тому сучасна методична робота викладачів і майстрів виробничого навчання пов’язана з підвищенням педагогічної майстерності у володінні відповідними   до фаху  виробничими технологіями.

В Золотівському професійному ліцеї  методична робота набуває великого  значення.

По-перше: педагогічний колектив в ПТНЗ має різноплановий характер:

- психолого - соціальна служба (практичний психолог, соціальний педагог);

-  викладачі загальноосвітніх дисциплін, які мають, як правило, вищу педагогічну освіту і можуть професійно організовувати навчальний процес на уроці, вміло застосовувати як традиційні, так і інноваційні технології викладання.

  • викладачі професійно-теоретичної підготовки, які мають вищу освіту, але не завжди є педагогами.

  • і нарешті - викладачі професійно-практичної підготовки, тобто майстри виробничого навчання, які, як правило, приходять до ПТНЗ з виробництва і також не мають педагогічної освіти.

Тому двом останнім категоріям викладачів, дуже складно використовувати не тільки нетрадиційні  форми і методи навчання, а й звичайні класичні технології. Правильно і вміло організована методична робота допоможе педагогічному  колективу вирішити проблему браку педагогічної майстерності і професіоналізму, залучивши до неї справжніх педагогів.

По-друге: навчання в ПТНЗ проходить  за трьома блоками:

Безымянный.png

І це є єдиним механізмом професійної (професійно - технічної) освіти. Це єдиний процес взаємопов’язаних між собою напрямків підготовки кваліфікованих спеціалістів. Об’єднати весь цей процес зможе тільки грамотно організована методична робота. 

У сучасних умовах викладачу практично надано повну можливість для педагогічної творчості, колишню жорстку регламентацію кожного кроку викладача замінено правом на експериментальну діяльність. Колектив Золотівського професійного ліцею завжди готовий до змін, професійного зростання та використовує кожну можливість до впроваджень нового і кращого. Постійний моніторинг  методичною службою ліцею новітніх технологій  та розвитку економіки, потреб ринку праці та вимог працедавців до робітників дає можливість правильно спланувати напрям навчально - виховної роботи. 

Головна проблема, яку повинна вирішити педагогічна технологія, – спрямованість процесу навчання на розвиток особистості. З таких позицій технологію педагогічного процесу потрібно розглядати як сукупність необхідних, послідовних педагогічних дій викладача і учня, що ведуть до запланованої мети – освіти, розвитку, виховання, навчання.

Педагог - головна дійова особа будь-якого процесу навчання в ПТНЗ. Уміння розкрити явища чи процеси в розвитку, відтворити принцип науковості у професійній підготовці, створення майстер-класів, проведення творчих виставок, виставок тематичного спрямування, створення системи тестового контролю знань і умінь учнів, навчальних посібників і підручників – це сходинки, за якими визначається рівень професійної компетентності викладача і майстра виробничого навчання. Творчий пошук і розвиток професійної майстерності - ось головний пріоритет сучасного педагога. Педагог буде успішним, якщо буде теоретично грамотним, творчо активним, якщо він упевнений у собі і своїх силах, якщо має визнання колег, адміністрації, якщо його працю гідно оцінюють морально і матеріально.

Без компетентного і професійного педагога не буде компетентного учня.

Безымянный1.png
bottom of page