top of page

Загальна інформація

          ЗОЛОТІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ (далі – професійний ліцей) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти.

Професійний ліцей здійснює первинну професійну підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також загальноосвітню підготовку, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

Професійний ліцей може здійснювати допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, впроваджувати діяльність щодо розвитку здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування.

        Повне найменування українською мовою:

  ЗОЛОТІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ.

Скорочене найменування українською мовою: ЗПЛ.

1.2.  Відповідно до рішення Ворошиловградського обласного управління трудових резервів у 1947 році відкрито Школу фабрично-заводського   навчання № 48 м. Золоте, яка згідно із рішенням Ворошиловградського обласного управління в грудні 1953 року реорганізована та перейменована на Училище механізації сільського господарства № 10 м. Золоте, що відповідно до наказу Луганського обласного управління профтехосвіти від 17.06.1963 № 160 реорганізовано та перейменовано на Міське професійно-технічне училище    № 83 м. Золоте.

Згідно із рішенням Державного комітету з професійно-технічної освіти Української РСР в 1984 році Міське професійно-технічне училище № 83  м. Золоте реорганізовано та перейменовано на Середнє професійно-технічне училище № 83 м. Золоте, що згідно із рішенням управління освіти Луганської обласної державної адміністрації в 1994 році перейменовано на Первомайське професійно-технічне училище № 83 з розташуванням в місті Золотому.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2003 № 853 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Луганської області» та згідно із наказом Головного управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації від 10.01.2004 № 6 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів»  Первомайське професійно-технічне училище № 83 реорганізовано шляхом зміни типу та йому встановлено повне найменування:

ЗОЛОТІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ.

ЗОЛОТІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ є правонаступником майна, прав та обов’язків Первомайського професійно-технічного училища № 83.                             

          Професійний ліцей утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законодавством, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (установи, організації).

          1.3.  Згідно із Постановою Верховної Ради України від 7 жовтня  2014 року № 1693-VII «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Перевальського і Попаснянського районів Луганської області» та згідно із розпорядженням Золотівського міського голови від 12 лютого 2016 р. № 4 «Перейменування вулиць» відповідно встановлені межі Попаснянського та Перевальського районів Луганської області назва вулиці Луначарського перейменована на вулицю Молодіжна, тому місцезнаходження професійного ліцею:

Україна, 93295, Луганська область, Попаснянський район,

місто Золоте, вулиця Молодіжна, 37.

          1.4.  Головним завданням професійного ліцею є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

          1.5.  Основними повноваженнями і напрямами діяльності професійного ліцею є:

а) організація навчально-виховного процесу, вибір форм та методів навчання;

б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

в) розробка робочих навчальних планів з професій і робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;

г) розробка правил прийому учнів, слухачів до професійного ліцею на основі типових правил прийому;

ґ) формування разом з органом управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення та/або регіонального замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;

д) організація харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей  -інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи, та дітей із сімей, які отримають допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

е) атестація педагогічних працівників;

є) організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

ж) здійснення професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працюючих робітників та незайнятого населення;

з) організація виробничого навчання учнів, слухачів на підприємствах, в установах, організаціях;

и) забезпечення заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів, слухачів, працівників;

і) матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;

ї) визначення структури і штатного розпису професійного ліцею з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;

й) забезпечення якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;

к) видача документів про освіту встановленого зразка.

1.6.  Професійний ліцей надає платні освітні та інші послуги, визначені професійним ліцеєм відповідно до Переліку платних послуг які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796, та пов’язані з його основною статутною діяльністю, у тому числі за видами економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України  ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності».

1.7.  Професійний ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами Президента України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. за № 711/12585, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.8.  Статут професійного ліцею розроблено відповідно до вимог законодавчих і нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1.7 розділу 1 цього Статуту і вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших актів законодавства та погоджено на загальних зборах колективу професійного ліцею.

1.9.  Міністерство освіти і науки України, місцевий орган управління професійно-технічною освітою відповідно до повноважень, визначених актами законодавства здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства і Статуту та приймають відповідні рішення в разі їх порушень.

Трудовий розпорядок у професійному ліцеї визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими відповідно до законодавства та затверджується в установленому порядку.

bottom of page